Sunday, 28 April 2013

SOALAN KERTAS 3 BAB 1:KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARATema/Tajuk:10.1 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua
Soalan:Imperialisme Barat di Asia Tenggara sejak abad ke-16 didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi ekonomi.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah iktibar yang boleh diteladani oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi Negara.

Peringatan
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
1.      Pengenalan
Jelaskan imperialisme Barat di Asia Tenggara
5 markah

Isi dan Huraian
Memahami faktor-faktor imperialisme Barat.
2.      Faktor-faktor imperialisme di Asia Tenggara.
Bincangkan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara.
30 markah
Menganalisis perubahan sistem politik di Asia Tenggara.
3.      Huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di negara-negara berikut.
       (a)    Indonesia
       (b)   Tanah Melayu
15 markah
Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara.
4.      Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia memajukan ekonomi negara.
Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara.
15 markah

Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi.
5.      Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa.
Pada pendapat anda,sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa?
10 markah

Mencipta/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi menjamin kemajuan ekonomi negara.
6.      Cabaran dan langkah menghadapi cabaran abad ke-21.
     (a)    Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara.[5m]
     (b)   Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut.[5m]

10 markah

Menghayati/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi menjamin kemajuan ekonomi negara.
7.      Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara.
Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh dalam usaha memajukan ekonomi negara di peringkat globalisasi.


10 markah
Kesimpulan
Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8.      Rumusan
·         Pengetahuan yang diperoleh.
·         Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.
10 markah

Friday, 19 April 2013

SOALAN KERTAS 3 BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKATema/Tajuk:11.1 Pembinaan Negara dan Bangsa yang merdeka
Soalan:Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran yang cemerlang terhadap negara kita pada masa kini.Bincangkan.

Peringatan
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami pengenalan Sistem Ahli
1.      Pengenalan
Jelaskan secara umum pengenalan Sistem Ahli,
5 markah
Isi dan Huraian
Memahami Sistem Ahli dan cirri-ciri Sistem Ahli.
2.      Sistem Ahli dan ciri-ciri Sistem Ahli.
Terangkan maksud Sistem Ahli dan cirri-ciri Sistem Ahli.

30 markah
Menganalisis proses pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli.
3.      Proses pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli.
Bincangkan Sistem Ahli daripada aspek berikut:
     (a)    Proses pelaksanaan.
     (b)   Kepentingan
15 markah
Mengaplikasikan langkah ke arah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara.
4.      Langkah kea rah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara.
Cadangkan langkah-langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang cemerlang.

15 markah
Menilai keberkesanan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara.
5.      Kejayaan negara hasil daripada kecemerlangan sistem pemerintahan dan pentadbiran.
Berdasarkan pengetahuan anda,kemukakan kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan dan pentadbiran dalam bidang politik,ekonomi,dan sosial.

10 markah
Mencipta/menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara.
6.      Cabaran menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman dan makmur.
     (a)    Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin keamanan negara(5m)
     (b)   Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.(5m)

10 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemakmuran Malaysia.
7.      Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum.
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara.
10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8.      Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh
Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang,gemilang,dan terbilang.
5 markah.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...