Monday, 24 June 2013

SOALAN KERTAS 3 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAANTema/Tajuk:11.3 Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan
Soalan:Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan pada tahun 1971 hingga 1990 telah memacu kemajuan ekonomi Malaysia sehingga kini.Bincangkan.

Peringatan:
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami latar belakang pembangunan ekonomi di negara kita.
1.      Pengenalan
Jelaskan secara umum latar belakang pembangunan ekonomi di negara kita.
5 markah
Isi dan Huraian
Memahami Rancangan Pembangunan Lima Tahun
2.      Rancangan Pembangunan Lima Tahun
Terangkan rancangan pembangunan lima tahun mengikut tahap:
       (a)    Tahap Pertama (15m)
       (b)   Tahap Kedua (15m)
30 markah
Menganalisis dasar pembangunan ekonomi dalam memajukan negara 


3.      Dasar pembangunan ekonomi dalam memajukan negara
Terangkan dasar pembangunan ekonomi seperti berikut:
      (a)    Dasar Pertanian Negara
      (b)   Dasar Pensyarikatan Malaysia
      (c)    Dasar Penswastaan
      (d)   Dasar Hala Tuju Cara Baru
      (e)    Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
      (f)    Dasar Pendudukan
15 markah
Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan pusat ekonomi antarabangsa
4.      Matlamat menjadikan Malaysia sebagai tumpuan pusat ekonomi antarabangsa
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat terikan pelabur asing.
15 markah
Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa
5.      Kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa
Pada pendapat anda,apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa?
10 markah
Mencipta/Menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran wawasan 2020
6.      Cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020
     (a)    Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk merealisasikan Wawasan 2020.(5m)
      (b)   Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.(5m)
10 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara
7.      Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara.
Nyatakan nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara.

10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8.      Rumusan
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri,bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang,gemilang dan terbilang
5 markah

Sunday, 23 June 2013

SOALAN KERTAS 3 BAB 7:SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA


Tema/Tajuk:11.2 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
Soalan:Huraikan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan raja Berpelembagaan di Malaysia dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.

Peringatan
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami latar belakang sistem pemerintahan negara
1.      Pengenalan
Jelaskan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen.
5 markah
Isi dan Huraian
Memahami ciri-ciri sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen.
2.      Ciri-ciri sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen.
Bincangkan cirri-ciri sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen daripada aspek-aspek berikut:
·         Perlembagaan[10m]
·         Raja Berpelembagaan[10m]
·         Kuasa pemerintahan[10m]
30 markah

Menganalisis bidang kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
3.      Bidang kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
Terangkan bidang kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam memajukan negara.
15 markah

Mengaplikasi Demokrasi Berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan negara.
4.      Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan negara.
Bagaimanakah kita memanfaatkan demokrasi berparlimen untuk mewujudkan kestabilan politik di Malaysia?
15 markah

Menilai kejayaan yang dicapai oleh negara kesan daripada kestabilan politik
5.      Kejayaan yang dicapai oleh negara kesan daripada kestabilan politik.
Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kesan daripada kestabilan politik.
10 markah

Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020.
6.      Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
     a.       Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.[5m]
     b.      Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.[5 markah]
10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada sistem pemerintahan yang sistematik dalam mengekalkan keharmonian negara.
7.      Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada sistem pemerintahan yang sistematik dalam mengekalkan keharmonian negara.
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diterap daripada sistem pemerintahan yang sistematik dalam mengekalkan keharmonian negara.
10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8.      Rumusan
      ·         Pengetahuan yang diperoleh.
      ·         Iktibar kepada diri,bangsa,dan negara.
      ·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang,gemilang dan terbilang.
5 markah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...