Tuesday, 21 April 2015

TEMA 7 : PENINGKATAN TAMADUN (T4)


BAB 2 : TEMA 7 PENINGKATAN TAMADUN
Soalan Umum
Tamadun manusia bersifat dinamik, maka tamadun awal terus berkembang kerana masyarakat yang mendukung tamadun tersebut sentiasa berusaha untuk mencapai kemajuan seperti yang berlaku dalam tamadun Yunani,Rom,India,dan China.Peningkatan tersebut dapat diukur melalui pencapaian politik,ekonomi dan sosial.

Soalan Khusus
Bincangkan peningkatan tamadun manusia di Yunani, Rom, India, dan China dalam bidang sosial serta kaitannya dengan kesejahteraan hidup masyarakat di negara kita hari ini.

Peringatan
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
FORMAT
PERINCIAN
MARKAH
PENGENALAN
Memahami
1 Pembangunan negara perlu berpaksikan kepada kerangka pembangunan yang komprehensif,iaitu kemajuan ekonomi perlu diimbangi dengan pembangunan sosial.
Nyatakan konsep pembangunan sosial semasa peningkatan tamadun manusia.

5 markah
ISI DAN HURAIAN
Memahami
2 Pendidikan membantu manusia meningkatkan tahap intelek yang seterusnya membawa kepada peningkatan dalam bidang-bidang lain.
Terangkan perkembangan sistem pendidikan tamadun berikut:
(i) Yunani [10 m]
(ii) Rom [ 5 m ]
(iii) India [5 m ]
(iv) China [ 10 m ]
30 markah

Menganalisis
3 Bidang sains dan teknologi turut berkembang semasa peningkatan tamadun.Keadaan ini berlaku kerana ahli sains dan ahli teknologi merujuk pengetahuan tamadun terdahulu untuk dimajukan.
Terangkan perkembangan bidang sains dan teknologi tamadun berikut:
(i) Yunani [ 5m ]
(ii) Rom    [ 2 m ]
(iii) India  [4 m ]
(iv) China [4 m ]

15 markah

Mengaplikasi
4 Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek rohani emosi dan jasmani.
-Sebahagian petikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan-
Bagaimanakah anda dapat menjayakan hasrat tersebut?
15 markah

Menilai
5 Malaysia telah mencapai tamadun yang tinggi dalam bidang sosial setanding dengan negara maju di dunia.Buktikan.
10 markah

Mencipta/menjana idea
6 Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni.Dasar ini diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003.

Berikan cadangan anda bagi merealisasikan hasrat tersebut.

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme
7 Sesuatu yang amat penting untuk mendirikan tamadun yang tinggi ialah budaya dan nilai hidup yang dipegang dan diamalkan.
-Mantan Perdana Menteri,Tun Dr. Mahathir Mohamad
Apakah budaya dan nilai hidup tersebut?

10 markah
KESIMPULAN
Merumus
8 Rumusan
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri,bangsa, dan negara.
·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

Monday, 15 September 2014

Friday, 16 May 2014

KERTAS 3 BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA (TINGKATAN 4)


BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
TEMA 7: Tamadun Awal Asia Tenggara
Tajuk 7.2: Tamadun Awal Asia Tenggara

Tema Umum
Kerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi.Walaupun berbeza bentuk kerajaan,namun pada dasarnya,kedua-dua jenis kerajaan tersebut saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi.
 
Tugasan Spesifik
Kerajaan Awal Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi.Walaupun berbeza bentuk kerajaan,namun pada dasarnya,kedua-dua jenis kerajaan tersebut saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi.

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. (a) Latar belakang kerajaan awal di Asia Tenggara
    (b) Contoh kerajaan awal di Asia Tenggara
5 markah
Isi dan huraian
2. Bukti perkembangan perdagangan maritime di Asia Tenggara.
10 markah
3. Ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan berikut di Asia Tenggara.
(a) Kerajaan Agraria
(b) Kerajaan maritim
30 markah
4. Kerajaan agrarian dan maritim saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi
15 markah
5. Kejayaan yang dicapai oleh negara kita setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara.
10 markah
6. Kerjasama ekonomi Malaysia dengan negara jiran mampu mengembalikan kegemilangan masa lampau negara kita.Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
10 markah
7. Langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan antarabangsa.
10 markah
8. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada masyarakat kerajaan awal yangb boleh diterapkan demi kamajuan negara kita.
5 markah
Kesimpulan
9. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
(a) Pengetahuan yang diperoleh.
(b)Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
(c)Harapan menjadikan masa depan ekonomi Malaysia yang lebih maju dan makmur
5 markah

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...